Base Rate

 
Months Rates  
Bhadra 2075 10.71%  
Shrawan 2075 10.52%  
Asar 2075 10.70%  
Jestha 2075 10.67%  
Baisakh 2075 10.86%  
Chaitra 2074 10.92%  
Falgun 2074 10.76%  
Magh 2074 10.58%  
Poush 2074 10.35%  
Mangsir 2074 10.47%  
Kartik 2074 10.39%  
Ashwin 2074 10.21%  
Bhadra 2074 10.64%  
Shrawan 2074 10.60%  
Asadh 2074 10.12%  
Jestha 2074 9.69%  
Baisakh 2074 9.08%  
Chaitra 2073 8.95%  
Falgun 2073 8.93%  
Magh 2073 8.09%  
Poush 2073 7.54%  
Mangshir 2073 7.07%  
Kartik 2073 6.68%  
Ashwin 2073 6.63%  
Bhadra 2073 6.42%  
Shrawan 2073 6.39%  
Ashadh 2073 6.68 %  
Jestha 2073 6.54 %  
Baisakh 2073 6.42 %  
Chaitra 2072 6.47 %  
Falgun 2072 7.16 %  
Magh 2072 7.27 %  
Poush 2072 7.64 %  
Mangsir 2072  7.72 %  
Kartik 2072 7.73 %  
Ashwin 2072 7.01 %  
Bhadra 2072 6.89%  
Shrawan 2072 7.55%  
Ashad 2072 7.89%  
Jestha 2072 8.11%  
Baishak 2072 8.04%  
Chaitra 2071 7.66%  
Falgun 2071 7.72%  
Magh 2071 7.72%  
Poush 2071 7.44%  
Mangsir 2071 7.64%  
Kartik 2071 7.63%  
Ashwin 2071 7.78%  
Bhadra 2071 7.82%  
Shrawan 2071 8.03%  
Ashad 2071 8.12%  
Jestha 2071 8.30%  
Baisak 2071 8.31%  
Chaitra 2070 8.33%  
Falgun 2070 8.45%  
Magh 2070 8.88%  
Poush 2070 9.11%  
Mangsir 2070 9.45%  
Kartik 2070 9.55%  
Ashwin 2070 9.73%  
Bhadra 2070 9.82%  
Shrawan 2070 9.47%  
Ashad 2070 9.55%  
Jestha 2070 9.71%  
Baisak 2070 9.66%  
Chaitra 2069 9.32%  
Falgun 2069 9.34%  
Magh 2069 9.31%  
Poush 2069 9.32%