Average Interest Spread

 
Months Rates  
     
Bhadra 2075 3.63%  
Shrawan 2075 3.96%  
Asar 2075 4.14%  
Jestha 2075 3.93%  
Baisakh 2075 3.43%  
Chaitra 2074 3.16%  
Falgun 2074 3.64%  
Magh 2074 3.56%  
Poush 2074 3.70%  
Mangsir 2074 3.82%  
Kartik 2074 3.88%  
Ashwin 2074 4.09%  
Bhadra 2074 3.73%  
Shrawan 2074 3.66%  
Ashad 2074 3.59%  
Jestha 2074 3.74%  
Baisakh 2074 4.46%  
Chaitra 2073 4.24%  
Falgun 2073 4.07%  
Magh 2073 4.08%  
Poush 2073 3.87%  
Mangshir 2073 4.05%  
Kartik 2073 4.04%  
Ashwin 2073 3.96%  
Bhadra 2073 4.39%  
Shrawan 2073 4.33%  
Ashadh 2073 4.48 %  
Jestha 2073 4.37%  
Baisakh 2073 4.71 %  
Chaitra 2072 4. 77 %  
Falgun 2072 4.69 %  
Magh 2072 4.71 %  
Poush 2072 4.47  %  
Mangsir 2072 4.58%  
Kartik 2072 4.67%  
Ashwin 2072 3.73 %  
Bhadra 2072 3.78%  
Shrawan 2072 3.08%  
Ashad 2072 3.33%  
Jestha 2072 3.19%  
Baisak 2072 3.49%  
Chaitra 2071 3.76%  
Falgun 2071 3.75%  
Magh 2071 3.99%  
Poush 2071 4.12%  
Mangsir 2071 4.51%  
Kartik 2071 4.34%  
Ashwin 2071 4.71%  
Bhadra 2071 4.61%  
Shrawan 2071 4.50%  
Ashad 2071 3.39%  
Jestha 2071 4.46%  
Baisak 2071 4.30%  
Chaitra 2070 4.30%  
Falgun 2070 4.41%  
Magh 2070 4.36%  
Poush 2070 4.46%